Advanced TEMPEST technology for a safer future

640 x 480 to UXGA 1600 x 1200

/640 x 480 to UXGA 1600 x 1200